نرخ شـسـتـشو

 • تومان500ماهانه
 • شاسی بلند
  • رو شویی
  • موتور شویی
  • شستشوی داخلی
  • رو شویی و توشویی «کامل»
  • جارو و  دستمال کشی
  • واکس
 • افزودن به سبد خرید
 • تومان450ماهانه
 • سواری خارجی
  • رو شویی
  • موتور شویی
  • شستشوی داخلی
  • رو شویی و توشویی «کامل»
  • جارو و  دستمال کشی
  • واکس
 • افزودن به سبد خرید

بهترین

 • تومان35035 روز
 • انواع سواری
  • رو شویی
  • موتور شویی
  • شستشوی داخلی
  • رو شویی و توشویی «کامل»
  • جارو و  دستمال کشی
  • واکس و پولیش «رایگان»
 • افزودن به سبد خرید
 • تومان250ماهانه
 • پراید ؛ ماتیز و ...
  • رو شویی
  • موتور شویی
  • شستشوی داخلی
  • رو شویی و توشویی «کامل»
  • جارو و  دستمال کشی
  • واکس
 • افزودن به سبد خرید
 • تومان1300ماهانه
 • اتوبوس
  • رو شویی
  • موتور شویی
  • شستشوی داخلی
  • رو شویی و توشویی «کامل»
  • جارو و  دستمال کشی
  • واکس
 • افزودن به سبد خرید

بهترین

 • تومان150040 روز
 • ماشین سنگین ویژه
  • رو شویی
  • موتور شویی
  • شستشوی داخلی
  • رو شویی و توشویی «کامل»
  • جارو و  دستمال کشی
  • واکس و پولیش «رایگان»
 • افزودن به سبد خرید
 • تومان1050ماهانه
 • مینی بوس
  • رو شویی
  • موتور شویی
  • شستشوی داخلی
  • رو شویی و توشویی «کامل»
  • جارو و  دستمال کشی
  • واکس
 • افزودن به سبد خرید